คำนิยมองค์กร

Our Values

Service Mind
จิตสำนึกด้านบริการ
ความเข้าใจในคุณลักษณะและวิธีการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพรวมถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันปัญหาและข้อร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
Be able to understand characteristics of the hospitality industry, provide an excellent service, including handle with problems and complaints to make the most impressive service for customers
Maturity
วุฒิภาวะทางอารมณ์
ความสามารถในการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางและอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับบุคคลลักษณะงานและสถานการณ์ที่ตึงเครียด รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำและสอนผู้อื่นให้ควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
Be able to control facial expressions when facing a tense situation or difficult people and able to suggest others about mood controlling
Attitude
ทัศนคติที่ดี
ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร พร้อมทั้งความสามารถในการวางแผนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
Be able to make a relationship with co-workers, people and company networks, and able to plan and execute a company outing
Responsibility
ความรับผิดชอบร่วมกัน
ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น รวมทั้งการนำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบงาน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกในทีม ตลอดจนกระตุ้นจูงใจและวางแผนในการสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบร่วมกัน
Be able to perform a job as teamwork, to give opinions and suggestion on work to the team, and to encourage the teammates to have a co-consciousness
Teamwork
การทำงานเป็นทีม
การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกในทีม พร้อมทั้งความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของทีม ตลอดจนติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จของทีมงานให้บรรลุตาม เป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร
Be able to listen to others’ opinions and exchange opinions with teammates, and to define objectives, goals also create an executive plan as well as to do a follow-up and evaluation