คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

นาย พลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
 • นาย พลากร สุวรรณรัฐ
  ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
 • นาย สุรชัย โชติจุฬางกูร
  รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
 • นายไชยยศ เหมะรัชตะ
  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 • นาย สมชัย บุญนำศิริ
  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
 • พลตำรวจเอก บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • นาย ชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
  กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • นาง ปัญจพร โชติจุฬางกูร
  กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • นาย พิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล
  กรรมการและกรรมการบริหาร
 • ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล
  กรรมการ
 • นาย ชาญชัย พันธุ์โสภา
  กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่