รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Awards

 • 1
  ...

  รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2557
  บ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

 • 2
  ...

  รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2556
  บ.แพลทินัมฟูดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

 • 3
  ...

  รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปี 2556
  บ.แพลทินัมแอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด

 • 4
  ...

  รางวัลสามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและ
  แก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตาม
  เกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและ
  แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
  บ.แพลทินัมฟูดส์ เซ็นเตอร์ ปี 2556

 • 5
  ...

  รางวัลสามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและ
  แก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตาม
  เกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและ
  แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
  บ.แพลทินัมแอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด ปี 2556

 • 6
  ...

  รางวัลมีระบบการจัดการ
  ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
  ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1
  บ.แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จำกัด ปี 2556