คณะผู้บริหาร

Executive

นายชาญชัย พันธุ์โสภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายชาญชัย พันธุ์โสภา
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์
  รองกรรมการผู้จัดการ
 • นายพรเทพ เถียรทวี
  ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบริหารโครงการ
 • นางนาตยา ศันสนรัตน์
  ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการขาย
 • นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์
  ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุน