คณะกรรมการบริหาร

Executive Committee

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
ประธานกรรมการบริหาร
 • นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
  ประธานกรรมการบริหาร
 • นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
  กรรมการบริหาร
 • นางปัญจพร โชติจุฬางกูร
  กรรมการบริหาร
 • นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล
  กรรมการบริหาร
 • นายชาญชัย พันธุ์โสภา
  กรรมการบริหาร
 • นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์
  กรรมการบริหาร