นายพลากร สุวรรณรัฐ

นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมชัย บุญนำศิริ

นายสมชัย บุญนำศิริ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล

นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร
กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท