นายสมชัย บุญนำศิริ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ


ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

• Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance Program (ITG)

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)

หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy Program (SFE)

หลักสูตร Board That Make a Difference (BMD)

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)


สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
• กรรมการ จำนวน - หุ้น
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)
• ตั้งแต่ ธันวาคม 2560 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)
• ตั้งแต่ เมษายน 2562 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• ปี 2558 - มีนาคม 2562 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

•  ปี 2557 – 2560 กรรมการ  บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• ปี 2553 – 2560 กรรมการอิสระ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

• ปี 2560 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

• ปี 2556 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• ปี 2558 กรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)

• ปี 2538 – 2558 กรรมการ บริษัท สยาม แอลลายด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

• ปี 2538 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอร์น จำกัด

• ปี 2556 – 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

• ปี 2550 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)