พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563  

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)

ประวัติการอบรม
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
• กรรมการ จำนวน - หุ้น
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ มีนาคม 2547 กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)  
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2538 กรรมการ บริษัท ก่อสร้างสหพันธุ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• ปี 2551 -2561 กรรมการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 

• ปี 2556-2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)