นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
มกราคม 2563 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการอบรมและอื่นๆ 
- Certified Public Accountant No.3784

- Chartered Financial Analyst (CFA) level 1

- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้ 

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

• หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE)

- Digital Transformation-Platform Strategies for Success, MIT Management Executive Education x Emeritus

 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ ม.ค. 2563) 
กรรมการ จำนวน 50,000 หุ้น (ร้อยละ 0.002)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน – หุ้น

 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (บริษัท) 
ตั้งแต่ ม.ค.2563 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)  

 

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี) 

 

ประสบการณ์ทำงาน ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
ปี 2558 - 2562 Chief of Business Development Officer บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)