นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร

กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

• ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563

วันที่มีผล 

• วันที่ 1 กันยายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม 
(ไม่มี)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
• กรรมการ จำนวน 16,345,100 หุ้น (ร้อยละ 0.58) 
• สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ - )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

• บุตรีของนายสุรชัย โชติจุฬางกูร และ นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ ก.ย. 2563 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ ม.ค. 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
(ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 
• ตั้งแต่ ม.ค. 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• ปี 2562 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

• ปี 2561 ผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

• ปี 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

• ปี 2559 เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)