นายสมชัย บุญนำศิริ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 มิถุนายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศอังกฤษ
• Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรม
• Director Certificate Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• กรรมการ จำนวน - หุ้น
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3 บริษัท)
• ตั้งแต่ ธันวาคม 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ พฤษภาคม 2553 กรรมการอิสระ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท)
• ตั้งแต่ กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• ปี 2558 กรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)
• ปี 2556-2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ปี 2538-2558 กรรมการ บจ.สยาม แอลลายด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์
• ปี 2538-2558 ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอร์น จำกัด
• ปี 2556-2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
• ปี 2550-2557 กรรมการผู้จัดการ บลจ.กองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)