พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 มิถุนายน 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• กรรมการ จำนวน - หุ้น
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (4 บริษัท)
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ มีนาคม 2547 กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2538 กรรมการ บริษัท ก่อสร้างสหพันธุ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท)
• ตั้งแต่ มกราคม 2557 กรรมการ บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
• ตั้งแต่ มีนาคม 2553 กรรมการ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2550 กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• ปี 2556-2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)