นายสมชัย บุญนำศิริ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ


ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ วันที่ 2มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ The Victoria University of Manchester ประเทศอังกฤษ 
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ The University of Salford ประเทศอังกฤษ

ประวัติการอบรม

• Certificate of Ordinary National Diploma in Business Studies, The City of Bath Technical College ประเทศอังกฤษ 
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8/2552 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance Program (ITG)

• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)

• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy Program (SFE)

• หลักสูตร Board That Make a Difference (BMD)

• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)


สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
• กรรมการ จำนวน - หุ้น 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท) 
• ตั้งแต่ ธันวาคม 2560 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ เมษายน 2562 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 
• ปี 2558 - มีนาคม 2562 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

•  ปี 2557 – 2560 กรรมการ  บริษัท แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

• ปี 2553 – 2560 กรรมการอิสระ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

• ปี 2560 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

• ปี 2556 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• ปี 2558 กรรมการ บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน)

• ปี 2538 – 2558 กรรมการ บริษัท สยาม แอลลายด์ โฮลดิ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

• ปี 2538 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอร์น จำกัด

• ปี 2556 – 2557 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

• ปี 2550 – 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)