นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ
• ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• กรรมการ จำนวน 92,000,000 หุ้น (ร้อยละ 3.29)
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ มกราคม 2537 ประธานกรรมการ บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท)
• ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
• ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล จำกัด
• ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเมนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• ปี 2556 - 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
• ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท คณาสิน แมเนจเมนท์ จำกัด
• ปี 2553 – 2556 กรรมการ บริษัท บาร์บาร่า แมเนจเม้นท์ จำกัด
• ปี 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด
• ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
• ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด
• ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
• ปี 2548 – 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
• ปี 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอทส์ จำกัด
• ปี 2545 - 2556 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)