นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ 

•ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ วันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ระดับอาชีวศึกษา Han Chiang High School ประเทศมาเลเซีย

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
• กรรมการ จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.55) 
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 804,616,957 หุ้น (ร้อยละ 28.74) 
   รวม จำนวน 1,296,043,757 หุ้น (ร้อยละ 46.29)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
• เป็นคู่สมรสของนายสุรชัย โชติจุฬางกูร และ เป็นมารดาของนางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (3 บริษัท) 
• ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด 
• ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล จำกัด

• ตั้งแต่ ตุลาคม 2545 กรรมการ บริษัท บ้านท่าศาลา จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• เป็นกรรมการในบริษัทย่อยของกลุ่มแพลทินัม จำนวน 2 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 
• ปี 2556 - 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)