นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ
• ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
• มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• กรรมการ จำนวน 774,622,500 หุ้น (ร้อยละ 27.67)
• สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.55)
   รวม จำนวน 1,266,049,300 หุ้น (ร้อยละ 45.22)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• เป็นคู่สมรสของนางปัญจพร โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (อาชีพหลัก)
• ตั้งแต่ มกราคม 2537 กรรมการ บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6 บริษัท)
• ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
• ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล จำกัด
• ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเมนท์ จำกัด
• ตั้งแต่ ธันวาคม 2534 กรรมการ บริษัท เสรีกอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด
• ตั้งแต่ สิงหาคม 2533 กรรมการ บริษัท นครชัยศรี ริเวอร์ไซด์ จำกัด
• ตั้งแต่ เมษายน 2533 กรรมการ บริษัท ลำธารแลนด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• เป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย ของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• ปี 2556 – 2557 รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
• ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท คณาสิน แมเนจเมนท์ จำกัด
• ปี 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท บาร์บาร่า แมเนจเม้นท์ จำกัด
• ปี 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด
• ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
• ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด
• ปี 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
• ปี 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
• ปี 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอทส์ จำกัด
• ปี 2545 - 2556 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)