นายชาญชัย พันธุ์โสภา

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
31 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), University of Southern Colorado, USA.
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการตลาด การเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program(DAP), Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Doing Business On The Internet, ปี 2539, University of Los Angeles
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Branding & Value Proposition Marketing, Strategic Marketing, Customer Value Marketing ปี 2546, Leadership Program ปี 2547, Kellogg, Northwestern University, Chicago

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• กรรมการ จำนวน 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.054)
• สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ - )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)
• ตั้งแต่ สิงหาคม 2558 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• เป็นกรรมการในกิจการร่วมค้าของบริษัทจำนวน 1 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• ปี 2554 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)
• ปี 2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์(CCO) บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
• ปี 2555 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
• ปี 2554 รองกรรมการผู้อำนวยการและ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด(CMO) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2554 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เอสทีจีเอ็มเอ็ม จำกัด
• ปี 2554 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เจ เอส แอล แชนแนล จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)