นายสมพร นาคซื่อตรง

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
2 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอกจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (Candidate) มหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม
• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• กรรมการคณะกรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 
• ปี 2560-2560 ประธานเจ้าหน้าที่สายพาณิชย์ (CCO) บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด 
• ปี 2558-2560 ประธานเจ้าหนาที่บริหาร (CEO) บริษัท เบ๊าซ์อิงค์ (ประเทศไทย)จำกัด
• ปี 2555-2558 รองประธานกรรมการ (VP) ธุรกิจศูนย์การค้าแและธุรกิจบันเทิง
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)