นายอธิพงศ์ อมาตยกุล

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
1  กุมภาพันธ์ 2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• MBA, Major-Marketing University of Scranton – Pennsylvania , U.S.A.
• EMBA; Sasin Graduate Insititution of Business Administration – a cooperation between Kellogg School of Business , University , Wharton school of Business and Chulalongkorn University

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท(ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) 
• กรรมการ กรรมการ  จำนวน  - หุ้น 
• สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น(ร้อยละ - )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ ปี 2559 – 2562 กรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เดอะ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)
• ตั้งแต่ปี 2562  กรรมการ บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 
• ปี 2550 - 2559  Director , Development , Thailand IHG Intercontinental Hotels Group

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)