นายชลสิญจ์ วัฑฒนาธร

รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
18 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาบริหารงานสารสนเทศ), Oklahoma City University
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม
• CFO (Certification Program) # 6 (Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His majesty the King)
• MMM (Modern Marketing Management Certificate Program) # 40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
• Risk Management Certificate Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2552

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• กรรมการ จำนวน - หุ้น
• สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ - )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• 2545 -2560 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุน บริษัท แอล เอส มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
• 2543 – 2545 ผู้จัดการอาคารชินวัตร 3 บริษัท โอเอไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือ บริษัท เอสซี แอสเสท กรุ๊ป
• 2536 – 2543 ผู้จัดการศูนย์การค้า ดิโอสยาม พลาซ่า ผู้อำนวยการโครงการ The Pheonix Discovery, The Exotica Casa ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สยามสินธร จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)