นางกนกพร สาณะวัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน บัญชี และกฏหมาย