คณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมชัย บุญนำศิริ

นายสมชัย บุญนำศิริ
กรรมการตรวจสอบ

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมชัย บุญนำศิริ

นายสมชัย บุญนำศิริ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
ประธานกรรมการบริหาร

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
กรรมการบริหาร

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร
กรรมการบริหาร

นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล

นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล
กรรมการบริหาร

นายชาญชัย พันธุ์โสภา

นายชาญชัย พันธุ์โสภา
กรรมการบริหาร

นายชลสิญจ์ วัฑฒนาธร

นายชลสิญจ์ วัฑฒนาธร
กรรมการบริหาร

นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์

นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์
รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท