คณะกรรมการตรวจสอบ

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมชัย บุญนำศิริ

นายสมชัย บุญนำศิริ
กรรมการตรวจสอบ

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสมชัย บุญนำศิริ

นายสมชัย บุญนำศิริ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร

นางปัญจพร โชติจุฬางกูร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล

นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท