นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร
กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการ

นางกนกพร สาณะวัฒนา

นางกนกพร สาณะวัฒนา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน บัญชี และกฏหมาย