นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร
กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์

ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์

นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบริหารอาคาร