นายชาญชัย พันธุ์โสภา

นายชาญชัย พันธุ์โสภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์

นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์
กรรมการคณะกรรมการบริหาร

นายชลสิญจ์ วัฑฒนาธร

นายชลสิญจ์ วัฑฒนาธร
รองกรรมการผู้จัดการ

นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์

นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์
ผู้อำนวยการอาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์

นางนาตยา ศันสนรัตน์

นางนาตยา ศันสนรัตน์
ผู้อำนวยการอาวุโส-ขายพื้นที่เช่า