นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์

นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์
รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการกรรการบริษัท

นายพรเทพ เถียรทวี

นายพรเทพ เถียรทวี
ผู้อำนวยการอาวุโส-ออกแบบและก่อสร้าง

นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์

นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์
ผู้อำนวยการอาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์

นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์

นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์
ผู้อำนวยการอาวุโส – ขายพื้นที่เช่า