นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร
กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายธีรัชย์ ประทุมสุวรรณ

นายธีรัชย์ ประทุมสุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี