นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร
กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์

นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและบริหารอาคาร

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข

นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน