เรียน ท่านผู้ถือหุ้น


       ในปี 2561 ภาวะเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวประมาณร้อยละ 4.2 โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นของการส่งออกสินค้าอันเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการเบิกจ่ายและความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ การฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการท่องเที่ยวโดยรวมมีการเติบโตซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 38 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 ซึ่งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม


 

     สำหรับปี 2561 บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยังคงรักษาการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาจากรายได้ธุรกิจให้เช่าและธุรกิจโรงแรม ขณะที่ บริษัทฯ มีผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงตามจำนวนเงินลงทุนที่ลดลงและอัตราผลตอบแทนของตลาดเงินที่ลดลง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการเตรียมบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดดำเนินการของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งโครงการนี้จะสร้างการเติบโตของรายได้และผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ สูงขึ้นในอนาคต

    ผลประกอบการปี 2561 บริษัทฯ มียอดรายได้รวมจำนวน 2,117 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และกำไรสุทธิจำนวน 786 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายที่จะเดินหน้าสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร โดยยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ถือหุ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน 

   สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 
นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการบริษัท