เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

      ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับพสกนิกรชาวไทย เมื่อได้รับทราบถึงการเสด็จสวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในนามของประธานกรรมการบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และพนักงานทุกคน ขอน้อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และขอน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่างๆ ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ ยังมีเหตุการณ์ที่ยังนำความปลื้มปิติมายังเหล่าพสกนิกรชาวไทย เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

      ขณะที่ในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศกำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปประมาณร้อยละ 3.3 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวสูงและแรงขับเคลื่อนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ประกอบกับสถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยในปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 32.6 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวเกือบทุกกลุ่ม

      สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีรายได้รวมและกำไรสุทธิจำนวน 1,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และ 704 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนตามลำดับ จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ธุรกิจโรงแรม และการควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

      ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร โดยยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวที่จะขยายธุรกิจด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ครบวงจร

      สำหรับโครงการในอนาคตในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ในแผนงานที่จะพัฒนา 4 โครงการ คือ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โรงแรมที่เกาะสมุย โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าและโรงแรมที่ตั้งอยู่บนโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถมีรายได้ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต

      สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้า รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ตลอดจนคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่น และทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและให้บริษัทมีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป