We Are

The Platinum Group

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์โดยเน้นองค์รวมของการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ถือหุ้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน พร้อมมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการบริหารศูนย์ค้าส่งครบวงจรในทุกกลุ่มธุรกิจ

สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจจากทั้ง ภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมพนักงาน และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

คำนิยมองค์กร

จิตสำนึกด้านบริการ (Service Mind)

ความเข้าใจในคุณลักษณะและวิธีการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพรวมถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันปัญหาและข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Maturity)

ความสามารถในการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางและอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับบุคคลลักษณะงานและสถานการณ์ที่ตึงเครียด รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำและสอนผู้อื่นให้ควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

ทัศนคติที่ดี (Attitude)

ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรพร้อมทั้งความสามารถในการวางแผนและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์

ความรับผิดชอบร่วมกัน (Responsibility)

ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น รวมทั้งการนำเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบงาน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกในทีมตลอดจนกระตุ้นจูงใจและวางแผนในการสร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบร่วมกัน

การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกในทีม พร้อมทั้งความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของทีม ติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จของทีมงานให้บรรลุตาม เป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร