We Are

The Platinum Group

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์โดยเน้นองค์รวมของการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน และที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน พร้อมทั้งมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน" • พันธกิจ

  • ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำ ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ
  • สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการบริหารศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกที่ครบวงจรในทุกกลุ่มธุรกิจ
  • สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจจากทั้ง ภายในประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายธุรกิจและปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร โดยรณรงค์ให้พนักงานเสนอความคิดริเริ่มและนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่


  ค่านิยมองค์กร