We Are

The Platinum Group

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์โดยเน้นองค์รวมของการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ถือหุ้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน พร้อมมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน"


พันธกิจ

 
ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำ ให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการบริหารศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกที่ครบวงจรในทุกกลุ่มธุรกิจ
สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจจากทั้ง ภายในประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรองรับการขยายธุรกิจและปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร โดยรณรงค์ให้พนักงานเสนอความคิดริเริ่มและนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่
ค่านิยมองค์กร