1

ประกาศนียบบัตรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต “Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” (CAC)

2

การผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัล Set Awards 2017

3

รางวัล Zero Accident Campaign

4

รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) สาขาความรับผิดชอบต่อ สังคมวิสาหกิจขนาดย่อม (SME CSR)

5

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2560

6

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2556-2560)

7