1

ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านรัดปูน

2

รางวัลการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2561 (Zero Accident Campaign 2018) ระดับทองแดง

3

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ สวัสดิการแรงงาน ปี 2561 (ปีที่ 5 ติดต่อกัน)

4

รางวัลมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้า (BS 8477:2014) และมาตรฐานระบบการบริหารจัดการด้านความพึงพอใจของลูกค้า (ISO 10002:2014)

5

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

6

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 2 ติดต่อกัน ระดับทอง