ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ 1 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ
  • กำหนดแผนงาน/งบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ให้สอดคล้องและบรรลุผลตามนโยบายบริษัทฯ
  • บริหารการจัดทำรายงานการสรุปผลการดำเนินงานและหนังสือชี้ชวนแก่ผู้ลงทุน
  • จัดทำข้อมูลหรือรายงานซึ่งเกี่ยวข้องกับตลาดทุนและมุมมองต่างๆจากบุคคลภายนอกให้แก่ผู้บริหาร
  • ริเริ่มกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ลงทุนรวมถึงผู้ถือหุ้น
คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 35–45 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ตรงในงานนักลงทุนสัมพันธ์ อย่างน้อย 5 ปี และมีความรู้ด้านการวางแผนและการบริหารการเงินและงบประมาณ,การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและการลงทุน

  • บุคลิกภาพดี และมีทักษะในการนำเสนอข้อมูล
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับนักลงทุนหรือสถาบันทางการเงินต่างประเทศ และสามารถเขียนรายงานภาษาอังกฤษได้ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

โทร. 02 121 8000 ต่อ 163

โทร. 02 121 9999 ต่อ 21

สนใจส่งประวัติได้ที่

อีเมล์: hrd@theplatinumgroup.co.th