แพลทินัมสืบสานประเพณีไทย...แห่เทียนพรรษาเดือนกรกฎาคม ของทุกปี บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยร่วมกันหล่อเทียน แห่ต้นเทียนพรรษา ต้นผ้าป่า ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยทาน นำไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก ซี่งทางศูนย์ฯได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551-2557

แกลเลอรี่ภาพ