เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป คว้า 2 รางวัล จากกระทรวงแรงงานนายสุเมธ  มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศให้แก่ คุณชาญชัย  พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป พร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2556 – 2560)  ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีการดูแลบุคลกรอย่างมีความเป็นธรรมในทุกด้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพความรู้และความสามารถให้เกิดสติปัญญาในการทำงาน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี