โครงการ “ ปันรัก ” เพื่อพัฒนาสนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกายเดอะ แพลทินัมกรุ๊ป จำกัด มหาชน สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสุขภาพพลานามัย ใน “โครงการปันรัก” จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนและโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านรัดปูน อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมทีมงานจิตอาสาเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมสนับสนุนสร้างอ่างแปรงฟัน ตลอดจนมอบหนังสือและจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จิตอาสาทีมงานปันรักได้ร่วมกับคณะครูอาจารย์ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน สนามเด็กเล่น โรงอาหารและโรงครัว สร้างอ่างแปรงฟัน  รวมถึงจัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เกมส์ภาษาอังกฤษ นับเป็นกิจกรรมที่ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี