PLAT ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.20 บาท/หุ้นนายพลากร  สุวรรณรัฐ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีนายสุรชัย โชติจุฬางกูร(ที่ 7 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริษัท นายชาญชัย  พันธุ์โสภา (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับผลการดำเนินในงวดปี 2560 รวมเป็นเงิน 560 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561