บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จัดโครงการ
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้งบริหารพื้นที่ค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ และธุรกิจโรงแรม / เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและขาดทุนทรัพย์และขาดโอกาสที่ดี / การศึกษาของเด็กไทยให้มีความก้าวไกลอย่างยั่งยืน / โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร / ซึ่งยังขาดทุน ขาดโอกาส ทางบริษัทฯจึงริเริ่มโครงการ "ปันรัก" ขึ้น / เพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาชีวิตเด็กไทยที่ขาดโอกาสร่วมกัน

 

โดยโครงการปันรักครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นครั้งนี้ / ทางคณะผู้บริหารนำทีมโดยคุณสมชาย  วรุณพันธุลักษณ์ รองกรรมการผู้จัดการ คุณสุฐิตา  โชติจุฬางกูร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด คุณธรรมนูญ โชติจุฬางกูร ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์อาหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทเดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมเพื่อปันรักให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา / ซึ่งโรงเรียนบ้านรัดปูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้นจำนวน 76 คน เป็นโรงเรียนชนบทอยู่ในพื้นที่ห่างไกล / อีกทั้งยังได้รับความเสียหายจากการประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เป็นประจำทุกปี / ทางคณะได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนบ้านรัดปูน พร้อมปรึกษาหารือร่วมกันกับคุณภัทรานิษฐ์  สวยงาม  ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณวิไลลักษณ์  เรืองผล  อดีตปลัดอาวุโสอำเภอกระแสสินธุ์ (ปัจจุบัน-ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะ) และคนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อสรุปปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับพื้นที่ดังกล่าว / อีกทั้งหาวิธีการแก้ไข  ช่วยเหลือ  และพัฒนาอย่างถูกต้อง จึงได้เกิดเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและเติมเต็มคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านรัดปูน ดังนี้ 

 

-          ปรับปรุงโรงอาหาร โรงครัว พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับโรงครัว อาทิ ที่ตั้งเตาแก๊ซ เคาน์เตอร์วาง อาหาร 

           บ่อดักไขมัน และเครื่องดูดอากาศ

-          สนับสนุนการก่อสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟันจำนวน 32 จุด

-          ปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมมอบเครื่องเล่นเสริมทักษะและพัฒนาการสำหรับเด็ก

-          มอบอุปกรณ์การเรียน / ดนตรีและกีฬา / เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

 

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ / ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน อาทิ กิจกรรม เชิญชวนนักเรียนและชุมชนทำความสะอาดโรงเรียนร่วมกัน  Big Cleaning Day กิจกรรมทันตแพทย์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนและคนในชุมชนเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก / และกิจกรรมการให้ความรู้ด้านงานศิลปะและภาษาอังกฤษพื้นฐานแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 / โดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคนชุมชนในท้องที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โครงการ ปันรักเป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนสนุนงบประมาณกิจกรรมแก่โรงเรียนบ้านรัดปูนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 344,653.75 บาท / โดยส่วนหนึ่งได้จากการระดมทุนตั้งกล่องรับเงินช่วยเหลือ จากผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชน / ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ / ที่ได้มีการไปตั้งจุดรับเงินบริจาค ณ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์, โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ ,ศูนย์การค้าเดอะ วอร์ฟ สมุย และ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ (รวมเงินบริจาคทั้ง 4 แห่ง มูลค่า 86,321.75 บาท )